T-QR Code สำหรับการจ่ายเงินแบบ E-Payment

กระทรวงการคลัง โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศการนำQR Code สำหรับเป็นเครื่องมือในการชำระเงินในรูปแบบ E-payment โดยจัดทำมาตราฐานการ   T-QR Code ให้สำหรับผู้ขายที่ต้องแจ้งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

ทำความเข้าใจ   QRCode

1. แบบ Static  เป็นการสร้างรหัสบัญชีธนาคารให้แสดงเป็น QR Code เพื่อให้ผู้ชำระเงินสามารถนำโปรแกรมของธนาคารมาสแกน QR Code ของผู้ขายแต่ละคน  และแจ้งจำนวนที่จะจ่ายในโปรแกรมบนมือถือของผู้จ่าย ลดความผิดพลาด และการจดจำเลขที่บัญชีของผู้ขายลง

2. แบบ Dynamic เป็นการสร้างข้อมูลผู้ขาย ผู้ซื้อ จำนวนเงิน และการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้ซื้อ ที่ต้องระบุยอดเงินที่อาจจะไม่เหมือนกันของ QR Code หรือง่ายเป็น QR  Code เฉพาะแต่ละการชำระเงิน โดยจะจ่ายผ่านโปรแกรมบนมือถือ หรือนำเอกสารชำระไปจ่ายที่ธนาคาร ก็สามารถรับข้อมูล จำนวนเงิน ได้ถูกต้อง ลดการบันทึกลง