T-QR Code สำหรับการจ่ายเงินแบบ E-Payment

กระทรวงการคลัง โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศการนำQR Code สำหรับเป็นเครื่องมือในการชำระเงินในรูปแบบ E-payment โดยจัดทำมาตราฐานการ T-QR Code ให้สำหรับผู้ขายที่ต้องแจ้งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ