T-QR Code สำหรับการจ่ายเงินแบบ E-Payment

กระทรวงการคลัง โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศการนำQR Code สำหรับเป็นเครื่องมือในการชำระเงินในรูปแบบ E-payment โดยจัดทำมาตราฐานการ T-QR Code ให้สำหรับผู้ขายที่ต้องแจ้งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

E-Tax Invoice เครื่องมือบริหารภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ของกรมสรรพากร

ด้วยแนวทางของการทำให้หน่วยงานของภาครัฐบาล สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานการเก็บภาษี คือกรมสรรพากร ที่ต้องเก็บภาษีให้เกิด ใครต้องส่ง และส่งข้อมูลอะไรใน E-tax invoice

รัฐ ประกาศช๊อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท ปี 2560

จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” กระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี 2560 โดยให้ผู้มีเงินได้สามารถนำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ

5 แนวทางเปลี่ยนธุรกิจเดิมสู่แนวทางธุรกิจดิจิตัล

ธุรกิจที่เติบโตในยุคที่ผ่านมา ผ่านปัญหา อุปสรรค มามากมาย แต่ด้วยเทคโนโลยีต่างๆเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้หลายธุรกิจหันมาใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจหรืออาจจะสอดแทรกดิจิตอลเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ สำหรับธุรกิจดั้งเดิมอาจยังไม่เข้าใจในการปรับตัว

เปลี่ยนโฉมซื้อเครื่องแม่ข่าย หรือ ซื้อบริการคราวด์คอมพิวติ้ง

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการระบบสารสนเทศที่ทำงานร่วมกันหลายๆคน หรือให้บริการผู้ใช้จำนวนมาก ต้องมีเครื่องแม่ข่ายเพื่อเก็บฐานข้อมูลที่รองรับจำนวนผู้ใช้หลายๆคนพร้อมๆกัน นอกจากเครื่องแม่ข่ายเริ่มติดตั้งในองค์กรแล้ว มีการนำไปติดตั้งที่ศูนย์