โครงการ Depa Mini Transformation Voucher

รายละเอียดโครงการ Depa Mini Tranformation Voucher

โครงการนี้ได้มีเป้าหมาย.
 • การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆ ในองค์กร และอาจทำให้เกิด Business model ใหม่
 • การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
 • การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนข้อมูลจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล

วัตถุประสงค์
 • สนับสนุนให้ SMEs ไทยยกระดับการบริหารจัดการ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการในกระบวนการภายในของธุรกิจ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีแบบแผน
ผลกระทบที่คาดหวัง
 • สร้างโอกาส และมูลค่าการตลาดให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัล
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่ม SMEs

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สนับสนุน

รูปแบบและเงื่อนไขการสนับสนุน

 • สนับสนุนรูปแบบเงินให้เปล่าสูงสุด จำนวนร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน
 • ค่าระบบ Software
 • ค่าเช่าใช้บริการระบบ อย่างน้อย 6 เดือน
 • ค่าอุปกรณ์ Hardware Smart Device สนับสนุน 50%
รูปแบบการสนับสนุน
 • เป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (Reimbursement) กล่าวคือผู้ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายในโครงการหรือการดำเนินงานล่วงหน้าไปก่อน แล้วจึงนำส่งหลักฐานใบเสร็จการชำระเงินมาเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลังกับสำนักงาน ฯ

กลุ่มธุรกิจ SMEs เป้าหมายหลัก
 1. ธุรกิจเกษตรและอาหาร เช่น โรงสี โรงงานแปรรูป เป็นต้น
 2. ธุรกิจร้านค้าบริการ เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจบริการ เป็นต้น
 3. ธุรกิจร้านค้าปลีก-ค้าส่ง เช่น ร้านขายของชำ เป็นต้น
 4. ธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก เช่ารถ ขนส่ง เป็นต้น

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่
 2. ซื้อซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีดิจิทัลกับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผ่าน depa หรือจากหน่วยร่วมดำเนินงาน
 3. SMEs เตรียมเอกสารใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบ พร้อมรับรองสำเนา
 4. เบิกค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกับหน่วยร่วมดำเนินงาน
คุณสมบัติ SMEs
 • ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ลักษณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม พ.ศ.๒๕๔๓
หลักฐานเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน
 • ใบสมัคร
 • สำเนาใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี / หลักฐานการ ซื้อ-ขาย
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล / สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / ทะเบียนทางการค้า
หมายเหตุ
 • พิเศษ… หากท่านซื้อ หรือเช่าใช้บริการกับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน TAX 200 กับทาง Depa ท่านสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ประกอบการได้ ที่นี่