About us

Double M Technology Management

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินกิจการธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจ ในนามผลิตภัณฑ์ Double M Samakkee Cloud, Double M JeGe’ Cloud และ Double M AgriPro Cloud โดยได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI), ซอฟต์แวร์ปาร์ค, กระทรวงวิทยาศาสตร์, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

พันธกิจ

เราพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบนมาตรฐานสากล พร้อมกับให้บริการแก่ลูกค้าเทียบเท่ามาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างผลตอบแทนและความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องขององค์กรอย่างเหมาะสม

วิสัยทัศน์

เราเป็นผู้นำการให้คำปรึกษาและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจสำหรับธุรกิจในประเทศไทย

พร้อมกับให้บริการแก่ลูกค้าเทียบเท่ามาตราฐานสากล ตลอดจนสร้างผลตอบแทนและความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องขององค์กรอย่างเหมาะสม

Apirak Chiengcharoen
กรรมการผู้จัดการ/รองนายกสมาคมอุตสากรรมซอฟต์แวร์ไทย

ปริญญาโทบริหารธุรกิจเอสเอ็มอี มหาวิทยาลัยรังสิต 2550
อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อดีตผู้บริหารผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ไอทีให้กับตัวแทนจำหน่ายไอทีทั่วประเทศ

Apirak Chiengcharoen
กรรมการผู้จัดการ/รองนายกสมาคมอุตสากรรมซอฟต์แวร์ไทย
Suwat Sararach
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อตีตนักพัฒนาซอตฟต์แวร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการภาคการผลิตชั้นนำ

Suwat Sararach
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
Piengjai Noppadech
ที่ปรึกษาการเงินและระบบบัญชี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ/บัญชี
ที่ปรึกษาทางการเงินในธนาคารชั้นนำของประเทศและผู้วางระบบบัญชีให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและในตลาดหลักทรัพย์

Piengjai Noppadech
ที่ปรึกษาการเงินและระบบบัญชี

ค่านิยมองค์กร

We are building a better tomorrow

1.เปลี่ยนเพื่อก้าวกระโดดตลอดเวลา

บนโลกของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากเรายึดติดกับสิ่งเดิมเหมือนกันเราล้าหลัง ดังนั้นทีมงานต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา เพื่อนำสิ่งที่คิดค้นมาปรับปรุงพัฒนาให้กับลูกค้า และองค์กร การเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแล้วต้องก้าวไปอย่างน้อยสองขั้น เพราะถ้าลงทุนเสียเวลาแล้วเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ก็เท่ากับยืนอยู่จุดเดิมหรือแทบจะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง จึงอยากให้ทุกความคิดของเรา “เปลี่ยนเพื่อก้าวกระโดดตลอดเวลา”

2.ใส่ใจทุกรายละเอียดสู่ความสมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่

ผลงานที่ปรากฏต่อผู้ใช้งานเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่ แต่เกิดจากการทำงานร่วมมือและความใส่ใจของกระบวนการทุกขั้นตอนอย่างละเอียดของงานชิ้นเล็กหรือโปรแกมมย่อยๆหลายๆโปรแกรม ที่ทำงานร่วมกัน เราจะไม่ปล่อยผลงานที่รับผิดชอบออกไปโดยไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด เพราะมันทำให้ผลงานชิ้นใหญ่นั้นหมดคุณค่าลงทันทีเพราะชิ้นงานเล็กๆเท่านั้น

3.ทัศนคติในการคิดบวก สู่การทำงานแชร์ประสบการณ์ร่วมกันในทีม

จากการที่อยู่ในสภาวะที่กดดันตลอดเวลาช่วง 20ปีของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นสภาวะวิกฤติของประเทศไทยในยุค 2540 หรือวิกฤติการณ์ สิ่งเตือนใจให้เราต้องทำงานหนักคือเราต้องผ่านมันไปได้ เพราะชีวิตเรายังอยู่ แต่ทำงานต้องอาศัยความคิดในการวางแผน ถ้าเรามองทุกอย่างมันไม่ดีทุกเรื่อง ไม่รู้จะไปเริ่มทำอะไร ดังนั้นหลายๆหนังสือสอนให้เราคิดในแง่บวก เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงาน เพื่อผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานาไปให้ได้ และเริ่มสู่กระบวนการแชร์แบ่งปันประสบการณ์ทำงานบนแนวความคิดเดียวกัน เพื่อสร้างผลงานแบบก้าวกระโดดด้วยกันอย่างมีเป้าหมายภายใต้กำลังทุน และเวลาที่จำกัด

รางวัลของเรา

รางวัลการการันตีคุณภาพสินค้าของเรา

Thailand ICT Award 2008

Winner Thailand ICT Award 2008
ผลงาน Double M JeGe’

Asian Award 2014

Asian Award 2014
365supplychain.com

Thailand ICT Award 2015

Winner Thailand ICT Award 2015
ผลงาน Double M AgriPro Cloud ISO:22000