ดีป้าใจป้ำ มอบของขวัญปีใหม่ให้SMEรายเล็กซื้อ Software รับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทต่อราย พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี 200 %

            ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้ดีป้าจัดเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในองค์กรเพื่อยกระดับธุรกิจและก้าวทันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยุค Thailand 4.0 โดยดีป้ารับลูกสนับสนุนเอสเอ็มอีใช้ดิจิทัล ภายใต้ 2 โครงการหลัก ได้แก่ 1.โครงการคูปองอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ depa mini-Transformation Voucher และ 2. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจ SME ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษี 200% โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับกรมสรรพากร
            สำหรับโครงการคูปองอุดหนุนฯ เป็นโครงการที่มุ่งการผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าถึงการใช้ Digital Platform ที่จะสามารถช่วยสร้างข้อมูลการตัดสินใจ สร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการให้กับธุรกิจ ทั้งในด้านการขายและการบริหารจัดการต่าง ๆ อาทิ ระบบการขยาย (Point of Sale: POS) ระบบจัดการคลังสินค้า ระบบขนส่ง ระบบบัญชี ระบบ CRM ระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น โดยเป็นการสนับสนุนเงินให้เปล่าในการซื้อและใช้บริการซอฟต์แวร์และดิจิทัลจากผู้ให้บริการในโครงการฯ จำนวน 100% แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำกัดสิทธิ 1 SME ต่อ 1 ทุน
            “ในปี 2562 นี้ depa ได้ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) หอการค้าจังหวัดชลบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ด สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ และหน่วยงานในภูมิภาค ส่งเสริมให้ SME ในกลุ่มร้านค้าปลีกค้าส่ง กลุ่มธุรกิจบริการ กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว และกลุ่มธุรกิจการเกษตร เข้าถึงเครื่องมือดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำธุรกิจให้ดีขึ้น และมีข้อมูลในการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมาย 2,200 ราย ทั่วประเทศ คาดหวังสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ ลดต้นทุนการบริหารจัดการ และเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างเท่าทัน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการและขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน depa mini-Transformation Voucher ได้ที่ www.depa.or.th/smedigitalcoupon” ดร.ณัฐพลกล่าว
            ส่วนมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษี 200% นั้น ดร.ณัฐพล กล่าวว่า หากผู้ประกอบการ SME รายใด ใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่มาจากผู้ผลิตและผู้ให้บริการ ที่ได้รับการประกาศเป็นผู้ให้บริการภายใต้มาตรการภาษี 200% ก็สามารถใช้สิทธินำส่วนต่างของค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ภายใต้มาตรการที่ทางดีป้า ร่วมดำเนินการกับกรมสรรพากร ได้อีกด้วย โดยเป็นการลดหย่อนภาษี 100% สำหรับผู้ประกอบการ SME รายเล็ก โดยภาษีที่หักต้องอยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยคำว่าลดภาษี 200% คือหัก 100% เป็นค่าใช้จ่าย และหักค่าเสื่อมได้อีก 3 ปี รวมเป็น 200 ตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตและให้บริการมาตรการภาษี 200% และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนได้ที่ http://www.depa.or.th/th/tax200
สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

     คุณวรัชญ์ชนันท์ เพชรณรงค์ (แอน)
     ส่วนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
     สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
     โทรศัพท์ 094 545 5054
     ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]