E-Tax Invoice เครื่องมือบริหารภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ของกรมสรรพากร

ด้วยแนวทางของการทำให้หน่วยงานของภาครัฐบาล สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานการเก็บภาษี คือกรมสรรพากร ที่ต้องเก็บภาษีให้เกิด ใครต้องส่ง และส่งข้อมูลอะไรใน E-tax invoice