กรมสรรพากร ประกาศ เพิ่มสิทธิประโยชน์การลดหย่อนสำหรับคนมีบุตร

                    นางหัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์ เลขานุการกรม ในฐานะ รองโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่12 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) กำหนดสิทธิประโยชน์การลดหย่อนสำหรับบุตรตั้งแต่คนที่ 2 ให้มีผลบังคับ สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในปี 2562 สำหรับบุตร ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้หักลดหย่อน ได้คนละ 30,000 บาท และสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป ที่เกิดในหรือหลังปี 2561 ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีกคนละ 30,000 บาท รวมเป็น 60,000 บาทต่อคน โดยในการนับลำดับบุตร ให้นับลำดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม”

                    มาตรการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบุตรมากขึ้น จากปัจจุบัน คนไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง ทำให้มีประชากรวัยแรงงานลดลงและอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตรมากกว่าหนึ่งคน อันจะส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศ มีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

                    สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161 และหากพบเห็น การกระทำใดๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี ขอให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ www.rd.go.th > เมนู “การแจ้ง แหล่งภาษี” เพื่อที่กรมสรรพากรจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

รัฐ ประกาศช๊อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท ปี 2560

จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” กระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี 2560 โดยให้ผู้มีเงินได้สามารถนำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ