ดีป้า…ช่วยSMEs และเกษตรกร Digital Transform ทั่วประเทศด้วย Samakkee Cloud และ AgriProone Platform 10000 บาท

Depa Digital Provider

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง และเกษตรกรรายบุคคล สามารถสิทธิ์ใช้งบการสนับสนุน Mini Voucher ของสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล ตามพื้นที่จังหวัด โดยมีเงื่อนไข

ธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง ต้องมีการจดทะเบียนการค้า และยอดขายไม่เกิน 500 ล้าน ตามเงื่อนไขของ SME

เกษตรกร    ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง 
เข้าไปรายละเอียดบริการต่างๆและจังหวัด รวมถึงจำนวนงบคงเหลือในแต่ละปีได้ที่ Techhunt (depa.or.th)