รองรับทุกพืช ผัก ผลไม้

ทุกฤดูกาลเพาะปลูกของพืช ผัก ผลไม้ สามารถกำหนดรอบการปลูก ได้ตามความต้องการ

บันทึกกิจกรรมรูปแบบดิจิทัล ให้แทนเกษตรกร

บันทึกกิจกรรมตามกระบวนการของ GAP (Good Agriculture Practise) หรือตามมาตราฐานอินทรีย์ เช่น IFORM , USDA

ลงทะเบียนเกษตรกร กำหนดแปลง

บันทึกข้อมูลเกษตรกร วาดแปลงปลูก ใบรับรองมาตราฐาน

ประมาณการณ์วันเก็บผลผลิต

จำนวนและวันเก็บผลผลิต นำไปวางแผนการทำงาน การตลาด เพื่อลดข้อผิดพลาด การสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ผลผลิต

ข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

สภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ณ จุดที่ตั้งของแปลงปลูก หรือ ณ ที่จุดที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมคำพยากรณ์อากาศ 7 วันล่วงหน้า

รับข่าวจากหน่วยงานเรียลไทม์พร้อมเกษตกร

หน่วยงานสามารถกระจายข่าวสาร สู่เกษตรกร และนักส่งเสริมการเกษตร ด้วยข่าวสารเดียวกันแบบเรียลไทม์ ค้นหาย้อนหลังได้ง่าย.สะดวก จากค้นหาได้