Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
Video
Quick Link
Online Demo
Follow us
บรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ERPTH@i
ระบบบริหารจัดการทรัพยากร(ERPTh@i) celebrity sextapes มีบทบาทมากขึ้นในองค์กรขนาดใหญ่เป็นเวลานานแล้ว ปัจจุบันองค์กรขนาดกลางสามารถระบบเหล่านนี้มาใช้งานแล้ว ด้วยงบประมาณที่ไม่สูง เพื่อควบคุมประสิทธิภาพการทำงานและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง และต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว 
 
เชิญเข้าฟังประสบการณ์จากการวางระบบโปรแกรม ERPTh@i และผลงานที่ผ่าน ตลอดจนแนวทางนำไปปฏิบัติในองค์กรวันที่ 21 มิถุนายน 2550 เวลา 15.00 -16.30 ไบเทค cartoon porn pics บางนา
 
ติดต่อที่ 662-8620160

 
 
Copyright celebrity sex tapes 2010 Double M Technology Management